O PROJEKTU

GECON - geologická příhraniční kooperační síť

Název projektu:

GECON - Geologická příhraniční kooperační síť

Dotace: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 4 - podpora spolupráce institucí
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087
Termín realizace: 1. 3. 2018 - 30. 4. 2021
Lead partner: Geopark Ralsko, o.p.s.                                                                                      Partneři projektu CZ: Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie), Česká geologická služba a MAS Chrudimsko
Partneři projektu PL: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Muzeum Regionalne w Lubaniu                    Aktivity projektu:

  • Prezentace a vizualizace sítě GECON
  • Tvorba metodických materiálů
  • Realizace letních škol
  • Výměna zkušeností na workshopech
  • Realizace studijních cest

Mapa zájmového území

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-polské geologické příhraniční kooperační sítě. Síť je neformální platformou institucí, jež pojí společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v česko-polském pohraničí. Kooperační síť usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi těmito institucemi.